top of page

Сдружение "Брейн груп" Видин от 2007 година успешно е реализирало проекти, финансирани от ЕС, като е отличено от НА "Център за развитие на човешките ресурси" за своята работа със ХАРТА ЗА МОБИЛНОСТ по програма Еразъм+ и ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ПОО по програма Еразъм+ 2021-2027.

SCAN ACREDATION ERASMUS+ 2021-2027.jpg

ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ПОО - по програма Еразъм+ 2021-2027 е предоставена на ЦПО към сдружение "Брейн груп" Видин, като   потвърждение, че сме създали План по програмата „Еразъм за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност в рамките на по-обхватно усилие за развитие на собствената ни организация. Основните направления за развитие са:

1.    Развитие на капацитет за работа в международен план на устойчива и дългосрочна основа, подобрение и развитие на професионалното обучение образование и обучение чрез международно сътрудничество.
2.    Предоставяне подкрепа на младежи в неравностойно положение за придобиване на ключови компетенции и напречни умения чрез мобилност, с оглед подобряване на личното им развитие и пригодността им за заетост.
3.    Подобряване на квалификацията на преподавателския и управленски състав чрез натрупване на международен опит за усвояване и въвеждане на иновативни методи за преподаване и управление.
4.    Повишаване на качеството на професионалното обучение чрез въвеждане на иновативни форми и методи на преподаване; разширяване обхвата на предлаганите обучения чрез създаване на съдружия и при прилагане на фрайчайзинговия подход.
5.    Създаване на система за предоставяне на дистанционно обучение по лицензираните професии и по ключови компетентности:

Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ бе присъдена на национален консорциум с координатор - Центъра за професионално обучение към сдружение "Брейн груп" Видин. В консорциума участват: ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали и  ПГТ "Александър Паскалев" Хасково. Тя признава високото качество на предишните проекти; дългосрочното задължение за непрекъснато усъвършенстване на мобилностите, както и стратегическия подход на сдружението за включване на интернационални мобилности в дейностите си.

Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по програма „Еразъм+“ има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилност за учащи и персонал в областта на ПОО, да развият допълнително своите европейски стратегии за интернационализиране. Европейското интернационализиране включва и развиване на международни подходи в изпращащащите организации чрез създаване на мрежа контакти с органите в други държави, чрез насърчаване на изучаването на чужди езици и и чрез разширяване на перспективата отвъд националните подходи в областта на ПОО.

MOBILITY CHARTER 2017 - 0001.jpg

© 2023 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria

bottom of page