top of page

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  е учебна структура към Сдружение "Брейн груп" Видин, регистриран от НАПОО  - лиценз № 200712492/24.10.2007 г.

Основна цел на ЦПО е осигуряване на условия за първоначално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация, и придобиване на ключови компетенции за лица над 16-годишна възраст, с цел подобряване на шансовете им за реализация на пазара на труда или  за организиране на собствен бизнес.
Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план. За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии. Професионалното обучение може да се провежда в дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя  - финансиращото обучението лице (организация), като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането на  ЗПОО след сключване на договор.

Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма чрез:

Полагане на държавни изпити по теория и практика на професията (за придобиване на степен на професионална квалификация). Успешно   положилите държавните изпити СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

Полагане на изпит – тест и практическо задание Успешно положилите изпитите по теория и по практика за придобиване на професионална квалификация получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа. 

© 2023 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria

bottom of page