ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  е учебна структура към Сдружение "Брейн груп" Видин, регистриран от НАПОО  - лиценз № 200712492/24.10.2007 г.

Основна цел на ЦПО е осигуряване на условия за първоначално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация, и придобиване на ключови компетенции за лица над 16-годишна възраст, с цел подобряване на шансовете им за реализация на пазара на труда или  за организиране на собствен бизнес.
Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план. За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии. Професионалното обучение може да се провежда в дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя  - финансиращото обучението лице (организация), като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и правилника за прилагането на  ЗПОО след сключване на договор.

Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма чрез:

Полагане на държавни изпити по теория и практика на професията (за придобиване на степен на професионална квалификация). Успешно   положилите държавните изпити СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

Полагане на изпит – тест и практическо задание Успешно положилите изпитите по теория и по практика за придобиване на професионална квалификация получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа. 

I'm a title. Click to edit me.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Tip: Use this area to describe one of your services. You can change the title to the service you provide and use this text area to describe your service. Feel free to change the image.

© 2021 by Brain group Association, Vidin, Bulgaria